Senioren AanBod

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

Senioren aanBod is onder fiscaalnummer 8168.10.837 door de belastingdienst als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' erkend. (ANBI)
Indien u donaties / giften bij de belastingdienst wilt opvoeren als aftrekpost dient u het fiscaalnummer en de contactgegevens van Senioren aanBod te vermelden. Deze gegevens treft u hieronder aan:

RSIN/Fiscaalnummer: 8168.10.837

Senioren aanBod
Secretariaat: M.M.E. Kelder-Jautze
p/a: Lijsterbeslaan 7, 4111 LC Zoelmond

Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
Voorzitter: De heer J. Posthumus
Secretaris: Mevr. M.M.E. Kelder-Jautze
Penningmeester: De heer J. van Egmond

Doelstelling:

De vereniging heeft ten doel:

Het bevorderen van de participatie door senioren (50 +ers) in de maatschappij; het verrichten van alle activiteiten en handelingen in de ruimste zin, die hiermee verband houden en/of daartoe bevorderlijk zijn. Een bijdrage te leveren aan het welzijn en welbevinden van senioren (50+ ers) in de ruimste zin des woords.

De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Bijeenkomsten te organiseren voor alle senioren vanaf 50+, waar men elkaar in ontspannen sfeer kan ontmoeten en mee kan doen aan activiteiten, die bovenstaand doel dienen.

Beleidsplan:

Senioren aanBod maakt jaarlijks een programma voor de wekelijkse activiteiten, die door haar georganiseerd worden. Er wordt gestreefd naar een afwisseling van gezellig samenzijn, educatieve activiteiten, eetcafés, informatieverstrekking, betrokkenheid bij ziekte en leuke buitenactiviteiten. Ook is Senioren aanBod een schakel tussen hulpverlening en senioren. Zij staat in contact met welzijnsorganisaties en de gemeente Buren. Alle senioren vanaf 50+ kunnen gebruik maken van de activiteiten en diensten, die door Senioren aanBod worden georganiseerd. Men kan lid worden, maar dat is niet noodzakelijk.

Beloningsbeleid:

Senioren aanBod dankt haar bestaan aan de inzet van vrijwilligers. De bestuursfuncties worden eveneens vervuld door vrijwilligers. Er is dan ook geen beloningsbeleid. Wel kent Senioren aanBod een declaratie vergoedingen toe voor de gemaakte onkosten die een bestuurslid of vrijwilliger vanuit zijn/haar vrijwilligersfunctie heeft moeten maken.

Financiele verantwoording:

Top   Terug